Error get alias

Ние, децата!Политика за бисквитките

ИДЕНТИФИКАЦИЯ„Ние, децата!" идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

„Ние, децата!" има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

Поръчки могат да се извършват само от лица над 16 години. При извършване на поръчка лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.„Ние, децата!" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод ползването на сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „Ние, децата!" обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

"Ние, децата!" може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.Потребителят може да се идентифицита като попълни съответната електронна форма, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Ние, децата!", да изрази съгласие с Общите условия.При попълване на данните Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Ние, децата!" данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни "Ние, децата!" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.